Algemene voorwaarden  Anniek Winters B.V.
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Anniek Winters B.V.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles
over bedenktijd.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met Anniek Winters B.V. ;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Anniek Winters B.V. ter beschikking stelt die een
consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Anniek Winters B.V.
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Anniek Winters B.V.
Artikel 2 – Identiteit van Anniek Winters B.V.
Franchise Anniek Winters B.V.
support@anniekwinters.nl
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anniek Winters B.V. en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Anniek Winters B.V. in te zien en zij op
zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek
van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en
zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de
strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen
uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Anniek Winters B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als Anniek Winters B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van
de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief
belastingen; de eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en
welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze
van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan
wel de termijn waarbinnen Anniek Winters B.V. de prijs garandeert; de hoogte van het tarief voor
communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel; of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze
voor de consument te raadplegen is; de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan Anniek Winters B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand
in geval van een duurtransactie.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Anniek Winters B.V.
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst
van deze aanvaarding niet door Anniek Winters B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Anniek Winters B.V. passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Anniek Winters B.V. daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Anniek Winters B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Anniek Winters B.V. op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Anniek Winters B.V. zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van Anniek Winters B.V. waar de
consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Anniek Winters B.V. deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Anniek Winters B.V. bekend
gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Anniek
Winters B.V. retourneren, conform de door Anniek Winters B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14
dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Anniek Winters B.V. . Het kenbaar maken dient de
consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per
e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de
klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken
tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te
willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Anniek Winters B.V. heeft teruggezonden, is
de koop een feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Anniek Winters
B.V. bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Anniek Winters B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds
terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de
consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer
door Anniek Winters B.V. niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit
dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Anniek Winters B.V. kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Anniek Winters B.V. dit
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door Anniek Winters B.V. tot
stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de
prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Anniek Winters B.V. geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verboeren; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer,
restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/ofdiensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Anniek Winters B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aanschommelingen op de financiële markt en waar Anniek Winters B.V. geen invloed op heeft, met
variabele prijzenaanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn,worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indienzij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en:deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Anniek Winters B.V. niet verplicht het product
volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1. Anniek Winters B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat Anniek Winters B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
2. Een door Anniek Winters B.V. , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Anniek Winters B.V. kan
doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Anniek
Winters B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele
verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van Anniek Winters B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Anniek Winters
B.V. is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke
toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
de producten.

5. De garantie geldt niet indien: de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden
zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Anniek
Winters B.V. en/of op de verpakking behandeld zijn; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is
van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Anniek Winters B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is
gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Anniek Winters B.V. het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Anniek Winters B.V. zich inspannen om
een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Anniek Winters
B.V.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Anniek Winters B.V. tot het moment
van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Anniek Winters B.V. bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt
worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde
wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Anniek Winters B.V. voor
zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd
voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde
van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te
allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten
hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en
eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Anniek Winters B.V. behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Anniek Winters B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij Anniek Winters B.V. , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Anniek Winters B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Anniek Winters B.V. . Tevens is het mogelijk
om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is
momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van Anniek Winters B.V. niet op, tenzij Anniek Winters B.V. schriftelijk
anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Anniek Winters B.V. , zal Anniek Winters B.V. naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Anniek Winters B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in
het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende bepalingen Trainingsschool AW
1. De hond dient (fysiek) gezond te zijn tijdens de deelname aan de Module.
2. De hond dient ontwormd en vrij te zijn van vlooien.
3. Het gebruik van het trainingsveld en/of het lokaal dat Trainingsschool AW ter beschikking stelt, gebeurt
onder autoriteit van de betreffende train(st)er van de Trainingsschool AW. Iedere klant dient de
aanwijzingen van de train(st)er strikt op te volgen.
4. De hond dient altijd aangelijnd te zijn! Op de parkeerplaats, van en naar het trainingsveld maar ook
tijdens de module, behalve als het door de train(st)er anders wordt aangegeven.

5. Instructies van de train(st)er of vertegenwoordigers dienen direct te worden opgevolgd. Het niet
opvolgen van instructies kan uitsluiting van deelname aan activiteiten tot gevolg hebben.
6. Deelname aan activiteiten, diensten, trainingen, workshops en/of gedragstherapie van Anniek Winters
B.V., gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het
gedrag van zijn/haar hond.
7. De klant is en blijft aansprakelijk voor letsel en/of schade door hem/haar zelf of de hond, veroorzaakt.
8. De klant kan Anniek Winters B.V. en/of de onder de naam van Anniek Winters werkende trainers niet
aansprakelijk stellen.
9. De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben.
10. Voor deelname aan workshops/cursussen van Anniek Winters B.V. is een minimumleeftijd vereist van 18
jaar. Deelname onder de leeftijd van 18 jaar is slechts mogelijk indien één van de ouders of wettelijk
aangewezen verzorgers tijdens de te volgen module permanent aanwezig is.
11. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de Module datum wordt 50% van de te betalen kosten in
rekening gebracht. Bij annulering tot 24 uur van tevoren wordt 100% van de te betalen kosten in
rekening gebracht.
12. Gelieve alle andere honden te negeren bij binnenkomst (Niet aaien, geen oogcontact en niet
tegenpraten).
13. Houd voldoende afstand van andere honden.
14. Zorg dat de hond zijn behoefte gedaan heeft voordat deze op het trainingsterrein van de trainingsschool
komt. Ontlasting zelf opruimen op het veld.
15. Tijdens het theoriegedeelte van de cursus zal de hond, mits het weer het toelaat, in de auto verblijven. In
overleg kan er gebruik worden gemaakt van een bench of kennel.
16. Bij (erg) slecht weer behouden wij ons als Trainingsschool AW het recht voor om de lessen te
verplaatsen.
17. Indien er een les in een module niet bijgewoond kan worden en geannuleerd wordt binnen 24 uur met
een geldige aantoonbare reden* kan deze, indien er plaats is, ingehaald worden op een met de
train(st)er nader te bepalen lesmoment in dezelfde module om wel tijdig aan het examen deel te kunnen
nemen.
18. Na aanmelding en betaling van de module zal er na het toezenden van de eerste online theorieles geen
restitutie meer plaatsvinden.
19. Het inhalen van een les kan enkel wanneer er in dezelfde periode eenzelfde module wordt gegeven. Hier
dient dan ook plek te zijn voor een extra deelnemer.
20. Voor aanvang van de eerste praktijkles dient de deelnemer goed voorbereid te zijn en de theorieles
bekeken te hebben.
21. Bij ziekte van de trainer wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen en een nieuwe data gepland of
vervanging gezocht.

* Geldige aantoonbare reden: Ziekte van de baas of hond.